Asbest eller PCB i boligen
kan være sundhedsskadeligt

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som mikroskopiske nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Læs mere om vores services

Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som mikroskopiske nåle. Støvet kan ved de fastsatte grænseværdier ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struk­tur kan fibrene ved påvirkning hele tiden spaltes på langs og blive meget tynde. Ved indånding er der derfor fare for, at de træn­ger ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de kanaflejre sig. Udsættelse for as­bestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.
ASAP kan udøve den nødvendige ekspertise og rådgive om hvilke tiltag der kræves. Vi vil til en hver en tid sikre en professionel og rentabel løsning og herunder en vurdering af hvorvidt asbesten skal forsegles, indkapsles eller fjernes. Da sikkerheden er vigtig på opgaver med asbest tager Asap alle de nødvendige forholdsregler der gør sig gældende inden for området.

Læs mere om vores services

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede-Biphenyler, som er en gruppe af kemiske stoffer, der er meget miljø- og sundhedsskadelige. PCB var i 1960’erne og 1970’erne et populært tilsætningsstof i mange produkter og byggemateruialer. PCB til kommerciel anvendelse fremstilles industrielt og er i udgangspunktet et olielignende stof, der besidder en række nyttige tekniske egenskaber. Særlig PCB’s brandhæmmende og blødgørende egenskaber gjorde stoffet populært i store dele af byggeindustrien. PCB har desværre den kedelige egenskab, at den spredes fra kildematerialet til andre byggematerialer og dermed gør udbredelsen PCB mere diffus og vanskelig at fjerne effektivt.

Allerede i 1970’erne blev man klar over, at PCB er skadeligt for mennesker, og brugen af PCB blev i Danmark forbudt pr. 1. januar 1977. Men PCB sidder stadig i bygningerne og er derfor en betydelig sundhedsrisiko for de medarbejdere, som skal fjerne den.

De PCB-forurenede materialer skal udsorteres fra de affaldsfraktioner som efterfølgende skal genanvendes som erstatning for naturlige råstoffer, således at der ikke herigennem sker yderligere spredning af PCB i miljøet. De udsorterede PCB-forurenede materialer skal så vidt muligt destrueres ved forbrænding, så de på den måde fjernes helt fra vores miljø. Internationalt regnes PCB fortsat som et af de store miljøproblemer, og verden over er der vedtaget handlingsplaner for at få indsamlet og destrueret PCB og PCB-holdige byggematerialer.

ASAP’s personale er uddannet inden for håndtering og bortskaffelse af PCB, vi står til rådighed igennem hele processen med rådgivning og en professionel arbejdsplan. Da sikkerheden er vigtig på opgaver med materialer som PCB tager ASAP alle de nødvendige forholdsregler der gør sig gældende inden for området.

Information

ASAP ApS
CVR: 27967116

Kontakt os

Tlf. 6016 8535
Email: info@asap.nu

Find os her

Hørsvinget 5-7,
2630 Taastrup